В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Отговорно шофиране

  Фамилна бирария „Прага 18“ предупреждава, че употребата на алкохол води до забавяне на рефлексите и намалява сериозно Вашата способност за шофиране, което увеличава риска да бъдете отговорен за причиняването на катастрофа. Дори инцидентът да не е настъпил по Ваша вина, наличието на алкохол в кръвта може да ангажира отговорността Ви и да доведе до санкции. Подробна информация за санкциите и наказанията можете да намерите по-долу.

  За избягване на подобен риск Фамилна бирария „Прага 18“ Ви препоръчва да ползвате услугата Drink&Drive.

 

Санкции по Закона за движение по пътищата:

1.1 На лице, което управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила, установено с медицинско изследване или техническо средство - дрегер, както и при отказ да бъде проверен с с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване, временно се отнема свидетелството за управление на МПС - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца.

1.2 Наказва се с лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила до 1,2 промила включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство - дрегер. За водач, придобил правоспособност за управление на МПС от две години, и за водач на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари, наказанието е лишаване от право да управлява МПС от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв.

1.3 Когато нарушението по предния абзац е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява МПС за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

1.4 Водач на МПС, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство - дрегер или не изпълни предписанието за медицинско изследване на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.

1.5 Наказва се с глоба от 100 до 300 лв. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което е употребило алкохол.

1.6 За нарушения на Закона за движение по пътищата от водач на МПС се отнемат контролни точки, както следва:

  • за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила до 1,2 промила включително - 10 к.т.;

  • когато нарушението по т. 1 е извършено повторно - 13 к.т.;
  • за отказ на водач, който управлява МПС, да му бъде извършена проверка с техническо средство – дрегер за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта - 12 к.т.

2. Отговорност по Наказателния кодекс

2.1. Който в пияно състояние при управление на МПС, подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение и причини телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с: а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода до пет години, а в особено тежки случаи - до осем години; б) при смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

2.2. Който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до една година.

2.3. Който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по предния абзац, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от 100 до 300 лева.

3. Наказания по Закон за административните нарушения и наказания

Ако лице, упражняващо професията или дейността шофьор, извърши нарушение, свързано с безопасността на движението поради употреба на алкохол, се наказва с временна забрана да упражнява тази професия/дейност за период от един месец минимално до пет години максимално.